Chứng chỉ
của chúng tôi.

FR030371-1
Chứng chỉ xác nhận rằng công ty tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế (HACCP).
До 21 thg 9, 2021
Сайт подтверждения
Chứng chỉ xác nhận dòng sản phẩm CLASSIC HIT tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế (HACCP).
Сайт подтверждения
Chứng chỉ xác nhận không có kháng sinh, GMO, ma túy, phân tử nano trong các sản phẩm CLASSSIC HIT, cũng như không có nguy cơ tác dụng phụ khi sử dụng chúng.
Сайт подтверждения
Chứng chỉ xác nhận không có gluten trong các sản phẩm CLASSIC HIT
Сайт подтверждения
2019-113
Chứng nhận nhà sản xuất tuân thủ các yêu cầu quốc tế đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc (GMP).
Сайт подтверждения
FQA 4001056/A
Chứng chỉ xác nhận rằng công ty áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.
До 27 thg 11, 2020
Сайт подтверждения